ประวัติโรงเรียน
หน้าแรก > เกี่ยวกับโรงเรียน >ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ    เกิดขึ้นมาโดยพี่น้องมุสลิมในตำบลคลองตะเคียน ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อการสืบทอดศาสนาอิสลามสู่คนรุ่นหลัง  จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนศาสนา ภาษาอาหรับ ภาษามลายู โดยมีพ่อค้าชาวอาหรับเป็นครูผู้สอนในระยะเริ่มต้น และบรรดาผู้อาวุโสของชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พี่น้องจากกรุงเทพมหานครได้หลบหนีภัยสงครามมาพักพิงกับพี่น้องที่ตำบลคลองตะเคียน และได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมอิสลามศรีอยุธยา ขึ้นในปี พ.ศ. 2488 โดยเป็นแนวคิดร่วมกันของบรรดาผู้อาวุโสในตำบลคลองตะเคียน และอัล-มัรฮูม ตวนฮัจยีซัน วงศ์การีม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและผู้ใฝ่เรียนรู้ทุกกลุ่ม      ในระยะเริ่มแรกเปิดการสอนภาคศาสนาภาษาอาหรับ ซึ่งอัล-มัรฮูมอาจารย์มูซา  ฮานาฟี  บัณฑิตทางศาสนาจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประเทศอียิปต์ และคณาจารย์อีกหลายท่านเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการทางด้านศาสนา  ส่วนการศึกษาด้านสามัญเพื่อประกอบสัมมาอาชีพ เริ่มดำริ โดยอัล-มัรฮูมตวนฮัจยีประวิทย์  ศรีสง่า อัล-มัรฮูมกำนันชิต  พงษ์ตานี  และอัล-มัรฮูมนายหมัดใบ  สมบูรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492  ควบคู่กับการสอนศาสนาภาษาอาหรับ  จนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

     ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีมูลนิธิอิสลามศรีอยุธยาเป็นเจ้าของ  ซึ่งมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและเด็กยากจน  ในปีการศึกษา 2555  มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,741 คน  ผู้บริหาร ครู และบุคลากร  รวม  117 คน