บุคคลากร : อาจารย์
 • นางอนงค์ ขันธวิธิ

  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 • นางวลีรัตน์ เซ็นเสถียร

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 • นางอารี เลาะวิถี

  ครูภาษาไทย

 • นางศุภวรรณ ขันธพัฒน์

  ครูภาษาไทย

 • นางสาวสมพิศ ไวถนอมสัตว์

  ครูภาษาไทย

 • นางสาวบุญการุน เก็บบุญเกิด

  ครูภาษาไทย

 • นางฐิตินันท์ มะลิวัลย์

  ครูภาษาไทย

 • นางนฤมล กระโห้ทอง

  ครูภาษาไทย

 • นางสุภัทรา ฮานาฟี

  ครูภาษาไทย

 • นายสุรสิทธิ์ มูฮำหมัดยูซบ

  ครูภาษาไทย

 • นายปรเมษฐ์ ฮานาฟี

  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • นายสุวรรณ ศรีประจักษ์

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • นายวรกิจ ฮานาฟี

  ครูคณิตศาสตร์

 • นางสุดารัตน์ สมบูรณ์

  ครูคณิตศาสตร์

 • นางชุติมา เลาะวิถี

  ครูคณิตศาสตร์

 • นางฟาตีมะ บุญรอด

  ครูคณิตศาสตร์

 • นายอนุชา รัมมะโรจน์

  ครูคณิตศาสตร์

 • นางซาเราะห์ บุญรอด

  ครูคณิตศาสตร์

 • นางปรียานุช อิสลาม

  ครูคณิตศาสตร์

 • นางวรรณา เรืองปราชญ์

  ครูคณิตศาสตร์

 • นางกุสุมา มะหะมาน

  ครูคณิตศาสตร์

 • นางสาวอลันดา บุญยัง

  ครคณิตศาสตร์

 • นางสาวนุชนารถ โนะทะเวียน

  ครูคณิตศาสตร์

 • นางพัฒนา สาสะกุล

  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 • นางไลลา ฉิมกุล

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 • นายฮาซัน สมบูรณ์

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นายสุกรี ฮานาฟี

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นางกัลยา ไวยรูป

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นายมูฮัมหมัด สมภักดี

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นายชำนาญ เลาะวิถี

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นายสมชาย เมาะซัง

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นายอัยยูบ สามารถ

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นางสาววรรณนรี เซ็นเสถียร

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นางสุนี ขันธสนธิ์

  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 • นายมนตรี ดาวุฒิ

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 • นายสุลัยมาน สมจิตรประเสริฐ

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นายอนุชา วันเอเลาะ

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นางมาลี ซารีมี

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นางยุพดี ซาลิมี

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นายณัฐพล เลาะวิถี

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นายยะยา กระโห้ทอง

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นางสาวสกุณา แดนตะเคียน

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นางสาวสุอาดา ดาวุฒิ

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นางสาวซอฟียะห์ เรืองปราชญ์

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นายเอกรัฐ รัมโพช

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นายประสิทธฺ์ ยศชัยภูมิ

  ครูสังศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายสุทธิพงษ์ เซ็นเสถียร

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

 • นายดำรง ขันธชัย

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 • นางสุไรยา มะเล็งลอย

  ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

 • นายเอกรัฐ รื่นพิทักษ์

  ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

 • นายเอกราช หวังชัง

  ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

 • นายคอนดูล ทองคำ

  ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

 • นายสรายุทธ เป็นแช็ค

  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

 • นายวิโรจน์ ไวยรูป

  ครูศิลปะ

 • นายปรีดา กระโห้ทอง

  ครูศิลปะ

 • นางสาเร๊าะ ขันธวิธิ

  ครูศิลปะ

 • นายไฟซอล เลาะวิถี

  ครูศิลปะ

 • นางทับทิม ไวยรูป

  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • นายประดิษฐ์ อิสลาม

  ครูคอมพิวเตอร์

 • นายรอดียุดดีน สมจารี

  ครูการงานฯ

 • นางปริศนา สมสมัย

  ครูคอมพิวเตอร์

 • นางสาวรอบีอะห์ ฮานาฟี

  ครูคอมพิวเตอร์

 • นางสาวสุมิดตา ขันธชัย

  ครูคอมพิวเตอร์

 • นางฟาตีมา ศุภจินดากรณ์

  ครูการงานฯ

 • นางสาวชุติมา เรืองปราชญ์

  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

 • นางปิยะนุช ศรีเรืองทอง

  ครูภาษาอังกฤษ

 • นายวีระศักดิ์ มะลูลีม

  ครูภาษาอังกฤษ

 • นางศิริพร วงษ์อารี

  ครูภาษาอังกฤษ

 • นางฮาซานะห์ เลาะวิถี

  ครูภาษาอังกฤษ

 • นางสาวญันนะห์ มีสมบูรณ์

  ครูภาษาอังกฤษ

 • นางสาวฟูรัยดา ถาวรลักษณ์

  ครูภาษาอังกฤษ

 • นางสาวรักชนก หะรีเมา

  ครูภาษาอังกฤษ

 • นายอนันต์ รัมชีพ

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอาหรับ

 • นายอารีฟีน บุญรอด

  ครูภาษาอาหรับ

 • นายธีระ ตะวันธรงค์

  ครูภาษาอาหรับ

 • นายฟาริด เดชเลย์

  ครูภาษาอาหรับ

 • นายประเสริฐ วันเอเลาะ

  ครูภาษาอาหรับ

 • นายยูซุฟ กระจ่างพัฒน์

  ครูภาษาอาหรับ

 • อรุณรุ่ง อับดุลเลาะฮ์

  ครูภาษาอาหรับ

 • กาดาฟี่ ทองคำ

  ครูภาษาอาหรับ

 • ซอฟียะห์ มุ่งมาตร์

  ครูภาษาอาหรับ

 • จรรยา เดชเลย์

  ครูภาษาอาหรับ

 • ณรงค์ อิสลาม

  ครูภาษาอาหรับ

 • สมคิด(อาบีดีน) มะเล็งลอย

  ครูภาษาอาหรับ

 • สมคิด(มูซา) โสภิกิจ

  ครูภาษาอาหรับ

 • อาณัติ เรืองปราชญ์

  ครูภาษาอาหรับ