บุคคลากร : ธุระการ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ
 • นางลาตีฟา สันเต๊ะ

  ฝ่ายธุระการ

 • นางสุรอยยา รื่นพิทักษ์

  ฝ่ายธุระการ

 • นางสมทรง เอี่ยมใจรักษ์

  ฝ่ายธุระการ

 • นางสาวเมตตา ถาวรลักษณ์

  ฝ่ายธุระการ

 • นางวราภรณ์ เรืองปราชญ์

  ฝ่ายธุระการ