บุคคลากร : นักการภารโรง โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ
 • นาง ทัศนีย บุญยัง

  นักการภารโรง

 • นาง มาลี กระโห้ทอง

  นักการภารโรง

 • นาง สมใจ ไกรทัต

  นักการภารโรง

 • นาง สมจิตร์ ธงชัย

  นักการภารโรง

 • นาง อาอีซะห์ ลมพะ

  นักการภารโรง

 • นาย สำรอง พิมพ์

  นักการภารโรง

 • นาง พยอม ขันธและ

  นักการภารโรง

 • นาง มาเรียม วงษ์อู่ทอง

  นักการภารโรง

 • นาง วันดี ขันธชัย

  นักการภารโรง

 • นาง ผุสสดี วงษ์อู่ทอง

  นักการภารโรง

 • นาง ดะรอ ทองนวน

  นักการภารโรง

 • นาง ซาละห์ ธิสาจาน

  นักการภารโรง

 • นาง ซารีเฟาะ เดชเลย์

  นักการภารโรง