บุคคลากร : ผู้บริหาร โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ
 • นายผจญ แสงสว่าง

  ประธานมูลนิธิอิสลามศรีอยุูธยาและครูใหญ่โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา

 • นายฮาซัน ฮานาฟี

  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

 • นายไฟซ้อล บุญรอด

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

 • นายวรกิจ ฮานาฟี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • นางปิยะนุช ศรีเรืองทอง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

 • นายสุลัยมาน สมจิตรประเสริฐ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

 • นายอารีฟีน บุญรอด

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

 • นายสุกรี ฮานาฟี

  ผู้จัดการโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

 • นายณัฐพล เลาะวิถี

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน