กำหนดการช่วงปิดภาคเรียน
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ >กำหนดการช่วงปิดภาคเรียน

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

10 - 12 มี.ค. 57

สอบปลายภาคเรียน

13 มี.ค.-11 พ.ค.57

ปิดเรียน

14 มี.ค.57

ประกาศผลการเรียน

15 - 18 มี.ค. 57

ค่ายพักแรมลูกเสือ เพรชรัชต์

20 มี.ค. 57

ส่ง วก.1       ม.3 ทุกรายวิชา

24 มี.ค.57

ส่ง วก.1       ทุกรายวิชา

20 - 28 มี.ค. 57

สอบซ่อม 

24-31 มี.ค.57

ประชุมครูเต็มคณะ/ประชุมปฏิบัติการ

31 มี.ค. 57

อนุมัติจบหลักสูตรปีการศึกษา 2556 ม.3-ม.6

มอบประกาศนียบัตร รับ ปพ. 1/ปัจฉิมนิเทศน์

1 เม.ย. 57

รับ ป.พ.1  (ครั้งที่ 1)

2 เม.ย.57

ประกาศผลการเรียน

5 เม.ย. 57

 

9.00 น.

มอบตัวนักเรียนที่เข้าใหม่ทุกระดับชั้นทุกคน  และ ป.1, ม.1 และ ม. 4 (เก่าใหม่ทุกคน)

-       ประชุมผู้ปกครอง และรับใบมอบตัวนักเรียน

 14 - 25 เม.ย.57

เรียนฟัรดูอีนทุกระดับชั้น (F –Net)

26 - 27 เม.ย.57

สอบฟัรดูอีน หน่วยสอบที่ 10

5 - 9 พ.ค.57

 

เปิดเรียนฟิสิกส์ เคมี ชั้น ม.6/1 ทุกคน

 ปรับพื้นฐานวิทย์ – คณิต (เช็คเวลาเรียน)

6 พ.ค.57

ประชุมครูเต็มคณะเตรียมการปีการศึกษา 2557

10 พ.ค. 57

8.00 -15.00 น.

มอบตัว ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

(มอบตัวล่าช้าปรับ  100 บาท) ต่อคน

12 พ.ค. 57

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

12 - 23 พ.ค. 57

สอบแก้ตัว

24-25 พ.ค.57

ค่ายปฐมนิเทศ และละลายพฤติกรรม