การแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชน Child Show 2013
หน้าแรก > ผลงานดีเด่น >การแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชน Child Show 2013

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิืธิได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ หรือ Chaild Show  ณ วิทยาลัยเทคนิคพาณิชยการ โดยแข่งเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมี ดังนี้

กลุ่มสาระศิลปะ ได้รับ 2 เหรียญทอง ดังนี้

ประเภททีม ได้แก่

นายเรียว  ฮิราโนะ   ชั้นม.5/1

นายอาดิ้ล  เรืองปราชญ์ ชั้น ม.5/1

นายอนิรุทธ์  ฮัมบาลี  ชั้นม.5/1

ประเภทเดี่ยว ได้แก่

นางสาววิไลวรรณ   รอบเพ็ชร ชั้นม.5/2

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่

นางสาวณภัทรกมล  อาดำ  ชั้นม. 5/1

นางสาวฮานีฟา  วันเอเลาะ  ชั้นม. 5/1

นางสาวมนัชยา  กระโห้ทอง  ชั้นม.5/1

กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่

นางสาวราณี  ฮารีเมา  ชั้นม.5/4

กล่มสาระคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่

นางสาวจัสมิน  ไกรนุช ชั้นม.6/1