กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
 • นางอนงค์ ขันธวิธิ

  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 • นางวลีรัตน์ เซ็นเสถียร

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 • นางอารี เลาะวิถี

  ครูภาษาไทย

 • นางศุภวรรณ ขันธพัฒน์

  ครูภาษาไทย

 • นางสาวสมพิศ ไวถนอมสัตว์

  ครูภาษาไทย

 • นางสาวบุญการุน เก็บบุญเกิด

  ครูภาษาไทย

 • นายสุรสิทธิ์ มูฮำหมัดยูซบ

  ครูภาษาไทย

 • นางสุภัทรา ฮานาฟี

  ครูภาษาไทย

 • นางนฤมล กระโห้ทอง

  ครูภาษาไทย

 • นางฐิตินันท์ มะลิวัลย์

  ครูภาษาไทย