กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นางทับทิม ไวยรูป

  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • นายประดิษฐ์ อิสลาม

  ครูคอมพิวเตอร์

 • นายรอดียุดดีน สมจารี

  ครูการงานฯ

 • นางปริศนา สมสมัย

  ครูคอมพิวเตอร์

 • นางสาวสุมิดตา ขันธชัย

  ครูคอมพิวเตอร์

 • นางสาวรอบีอะห์ ฮานาฟี

  ครูคอมพิวเตอร์

 • นางฟาตีมา ศุภจินดากรณ์

  ครูการงานฯ