กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
 • นายสุทธิพงษ์ เซ็นเสถียร

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

 • นายดำรง ขันธชัย

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 • นางสุไรยา มะเล็งลอย

  ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

 • นายเอกรัฐ รื่นพิทักษ์

  ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

 • นายเอกราช หวังชัง

  ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

 • นายคอนดูล ทองคำ

  ครูสุขศึกษาและพลศึกษา