กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นางสุนี ขันธสนธิ์

  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 • นายมนตรี ดาวุฒิ

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 • นายสุลัยมาน สมจิตรประเสริฐ

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นายอนุชา วันเอเลาะ

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นางมาลี ซารีมี

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นางยุพดี ซาลิมี

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นายณัฐพล เลาะวิถี

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นายยะยา กระโห้ทอง

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นางสาวสกุณา แดนตะเคียน

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นางสาวสุอาดา ดาวุฒิ

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นางสาวซอฟียะห์ เรืองปราชญ์

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นายเอกรัฐ รัมโพช

  ครูสังคมศึกษาฯ

 • นายประสิทธฺ์ ยศชัยภูมิ

  ครูสังศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม