กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
 • นางพัฒนา สาสะกุล

  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 • นางไลลา ฉิมกุล

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 • นายฮาซัน สมบูรณ์

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นายสุกรี ฮานาฟี

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นางกัลยา ไวยรูป

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นายมูฮัมหมัด สมภักดี

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นายชำนาญ เลาะวิถี

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นายสมชาย เมาะซัง

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นางสาววรรณนรี เซ็นเสถียร

  ครูวิทยาศาสตร์

 • นายอัยยูบ สามารถ

  ครูวิทยาศาสตร์